• #
  • #
  • #
  • #

doa ISMUL AZHAM imam Al-Ghazali

Penulis : Pada Hari : Minggu, 29 Januari 2012 | Jam : 05.55

Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illa huwar rahmaanur rahim.
Alif laam miim. Alaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum.
Allaahumma innii as aluka bi annii asyaduannaka antallaahu laa ilaaha illaa antal ahadush shamadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahuu kufuwan ahad.
(Artinya: Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Dia (Allah) yang maha Pengasih dan Penyayang.
Alif Laam Miim (Hanya Allah yang mengetahui maksudnya) Allah, Dialah Tuhan yang mutlak disembah, tidak ada Tuhan selainNya, hanya Dia yang maha Hidup dan Berdiri Sendiri.
Aku meminta kepadaMu ya Allah, bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Engkau yang maha Esa, Engkau tempatku meminta, Engkau tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada siapa juga yang menyekutui Engkau
)
FADHILAH ISMUL A’ZHOM
Imam Abi Hamid Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Maqshadul asna syarhi asmaa illahi Husna:
“Sebuah warid menerangkan, Rasulullah saw berkata: “Ismul a’zhom terdapat dalam dua buah ayat. Pertama “Wa ilaa hukum” sampai akhir (Ar-Rahim) dan kedua, ayat permulaan surah Ali Imran, yaitu “ Alif laam miin sampai akhir” (alQayyuum).
Selain itu imam Al-Ghazali menerangkan ada sebuah hadist yang menerangkan bahwa pada suatu peristiwa Rasulullah saw mendengar seseorang yang mengucapkan do’a seperti tersebut diatas. Lalu Rasulullah saw berkata: “Demi diriku yang dijadikan Tuhan, sesungguhnya dia berdo’a dengan ismul a’zhom. Apabila meminta dengannya nizcaya diberi Tuhan dan apabila berdo’a dengannya, niscaya diperkenan Tuhan.
KAJIAN ISMUL A’ZHOM
Ismul A’Zham Sebagai Wasilah untuk Mencapai Hajat
Saudaraku…seiman dan seagama, semua orang siapun itu dan apapun kedudukannya tentu semuanya mengharapkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.  Sehingga berbagai cara pun ditempuhnya. Tak peduli halal atau haram yang penting keinginannya tercapai. Padahal Allah SWT. Telah memberikan solusi dalam Al-Quran bagaimana cara menjemput kebahagiaan yang hakiki.??? Bagaimana mendapatkan ketenangan hidup???Bagaimana mendapatkan kemudahan dalam rizki???Bagaimana mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat…???Dan lain-lain. Semuanya telah lengkap, karena memang al-Quran merupakan penuntun hidup bagi manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Dalam kesempatan ini, saya cipunxs akan mencoba memberikan solusi bagi pencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dan dalam e-book sederhana ini membahas tentang ~ISMUL A’ZHAM SEBAGAI WASILAH UNTUK MENCAPAI HAJAT~
ISMUL ‘AZHAM
Menurut Sayyid Az-Zirazi r.a dalam kitab beliau “Al-Kalim At-Thayib” ismul ‘azam , nama Allah yang paling agung adalah asma Allah yang dimulai dengan lafazh “ALLAH” dan di akhiri dengan lafazh”HUWA”. Pada huruf-hurufnya tidak ada huruf manquth (yang bertitik), tidak berubah bacaannya, baik yang bias dii’rab maupun yang tidak bias dii’rab. Ismul ‘Azham terdapat di dalam AL-Quran , dalam lima ayat dan lima surat. Yaitu dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Thaha dan at-Taghabun.
Sementara menurut Syheih Al-Maghrabi, beliau mengatakan bahwa “ Barang siapa yang menjadikan wirid kelima ayat tersebut dan mengulang-ngulang setiap hari minimal 11 kali maka Allah akan memberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat .

1 komentar:

 

Popular Posts